คำถามน่าสนใจ

 1. ระเบียบการสมัครเป็นสมาชิกสุพรีเดอร์มทำอย่างไร
 2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร เท่าไร
 3. สถานที่รับสมัคร สามารถสมัครได้ที่ใด
 4. ผลตอบแทนที่จะได้รับ
 5. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถทำอย่างไร
 6. วิธีการรับคอมมิชชั่น ทำอย่างไร
 7. การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ มีเงื่อนไขอย่างไร

1. ระเบียบการสมัครเป็นสมาชิกสุพรีเดอร์มทำอย่างไร
: เงื่อนไข

 1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
 2. ผู้สมัครต้องไม่เคยมีชื่อปรากฎในทะเบียนสมาชิกของบริษัท ฯ มาก่อน
 3. ในกรณีของสามี – ภรรยา บริษัทฯ อนุญาตให้สมัครเพียงท่านใดท่าน
 4. หนึ่งเท่านั้น
 5. ใบสมัครจะต้องมีลายเซ็น ที่แท้จริงของผู้สมัครและผู้แนะนำ มิฉะนั้นจะถือว่า
 6. เป็นโมฆะ
 7. การสมัครต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 8. พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาตรงกันกับใบสมัครด้วยทุกครั้ง
 9. การสมัครต้องแจ้งชื่อและรหัสของผู้แนะนำ
 10. เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้แนะนำได้
 11. กรณีบัตรสูญหายหรือย้ายสถานที่อยู่ใหม่ กรุณาแจ้งแผนกคอมมิชชั่น
 12. ณ ที่ทำการบริษัทสุพรีเดอร์ม ฯ เลขที่ 65 /10 – 12 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ฯ
 13. ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ
 14. ที่ศูนย์สุพรีเดอร์มทุกแห่ง ภายใน 30 วัน
 15. สำหรับตำแหน่งสมาชิก , ผู้ช่วยหัวหน้าทีม (ผช.) และหัวหน้าทีม (หน.)
 16. ถ้าไม่มียอดสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน จะพ้นสภาพ
 17. การเป็นสมาชิก แต่สามารถสมัครใหม่ได้ โดยถือว่าเป็นการเข้าสมัครเป็นสมาชิกใหม่
 18. ผู้บริหารการขาย (ผบ.) ขึ้นไป ที่มียอดสั่งซื้อในชื่อของตัวเองไม่ถึง 1,000 พีวี
 19. ใน 12 เดือน หรือไม่เคยได้รับคอมมิชชั่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวในระยะเวลา 12 เดือน
 20. จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก แต่สามารถสมัครใหม่ได้ โดยถือว่าเป็นการเข้า
 21. สมัครเป็นสมาชิกใหม่
2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร เท่าไร
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 160 บาท ซึ่งจะได้รับอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่าง ๆ ดังนี้แฟ้มใส่ชุดสมัคร , คู่มือแผนการดำเนินธุรกิจ , แคตตาล็อคผลิตภัณฑ์ ,คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ , ใบสมัครสมาชิก
3. สถานที่รับสมัคร สามารถสมัครได้ที่ใด
 1. ศูนย์สุพรีเดอร์ม ทุกแห่งตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 19.00 น. ทุกวันเปิดทำการ
 2. ในงานประชุมที่กรุงเทพ ฯ ทุกวันพุธ เวลา 17.30 ถึง 20.30 น.
 3. ในงานประชุม ศูนย์ต่างจังหวัดทุกแห่ง
 4. สมัครทางจดหมายโดยระบุชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้สมัครและผู้แนะนำให้ชัดเจน
4. ผลตอบแทนที่จะได้รับ
 1. ส่วนลดจากยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สุพรีเดอร์ม , ผลิตภัณฑ์ ไบโอบาสท์ ,
 2. ผลิตภัณฑ์ Slenner Slean และอื่น ๆ
 3. ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อปรับตำแหน่ง
5. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถทำอย่างไร
 • สั่งชื้อได้ที่ศูนย์สุพรีเดอร์มทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ เวลา 9.00 – 19.00 น.
 • การสั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด / บัตรเครดิต ทุกครั้ง
6. วิธีการรับคอมมิชชั่น ทำอย่างไร
 1. รับด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรณีย์ ชั้น 1 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ฯ หรือที่ศูนย์สุพรีเดอร์ม
 2. ทุกแห่งในวันที่ 28 ของทุกเดือน (โปรดนำบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
 3. ผู้เสียภาษี มาแสดงด้วยทุกครั้งถ้ารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะมาด้วย) หากตรงกับวันเสาร์
 4. ,วันอาทิตย์ หรือวันหยุดทำการจะได้รับในวันทำการถัดไป
 5. รับผ่านทางธนาคารซึ่งบริษัท ฯ กำหนดให้เลือกรับค่าคอมมิชชั่นทางธนาคารใด
 6. ธนาคารหนึ่งดังต่อไปนี้ ธนาคารกรุงเทพ ฯ , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารกรุงไทย ,
 7. ธนาคารทหารไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์ ,ธนาคารนครหลวงไทย , ธนาคารยูไนเต็ด
 8. โอเวอร์ซีส์และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้สมาชิกต้องระบุ ชื่อธนาคารพร้อมทั้งแจ้ง
 9. เลขที่บัญชีและสาขาของธนาคารมายังบริษัทฯ โดยแนบสำเนาสุมดเงินฝากหน้าที่มี
 10. ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัญชี ซึ่งบริษัท ฯ จะแจ้งยอด คอมมิชชั่น ให้ทราบภายหลัง
 11. ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ กรุณานำสุมดบัญชีเงินฝากของท่านตรวจสอบกับทางธนาคาร
 12. ว่าบัญชีเงินฝากของท่านสามารถรับโอนเงิน
 13. ทางธนาคารได้

*** ทางบริษัท จะยึดถือวิธีรับคอมมิชชั่นที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

7. การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ มีเงื่อนไขอย่างไร
 1. การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกับที่สั่งซื้อจะต้องกระทำภายใน 30 วัน

 2. นับจากวันที่สั่งซื้อ และผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดเสียหาย และบรรจุภัณฑ์ยังอยู่ครบถ้วน

 3. สุพรีเดอร์ม รับประกันความพอใจกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยมีเครื่องหมาย “ไม่พอใจยินดีรับคืน” ที่บรรจุภัณฑ์ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

  • หากสมาชิกไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถเปลี่ยนคืนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ โดยมีปริมาณคงเหลือของสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดบรรจุเต็ม และมีบิลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ภายในกำหนดเวลา กำหนดไม่เกิน 30 วัน มาแสดงด้วยทุกครั้ง

  • หากลูกค้า (ไม่เป็นสมาชิก) ที่ซื้อจากสมาชิกใช้แล้วไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกค้าสามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงิน
  • จากสมาชิก หรือเปลี่ยนคืนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นจากสมาชิกได้ และสมาชิกสามารถดำเนินการ
  • ต่อไปได้ ดังรายละเอียดในข้อ 2.1 ข้างต้น การรับประกันความพอใจนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เสียหายโดยเจตนาหรือจากการใช้ไม่ถูกต้อง
 4. ผลิตภัณฑ์ เพื่อการเกษตรไม่สามารถเปลี่ยนคืนกับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นได้
 5. ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนคืนหากเป็นการสั่งซื้อจากกรายการส่งเสริมการขายต้องนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของ
 6. แถมมาคืนด้วย
 7. การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ สามารถเปลี่ยนคืนได้เฉพาะที่ศูนย์สุพรีเดอร์ม ที่สมาชิกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น
Advertisements

Responses

 1. how can i be the member of suprederm by online

 2. yes


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: